HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển

5a3ded2b f465 4667 ace0 97ed12c01f94

𝐇𝐞̀ đ𝐞̂́𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐫𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚𝐮 đ𝐢 𝐇𝐚̣ 𝐋𝐨𝐧𝐠 “𝐱𝐨𝐚̃” 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐧𝐚̀𝐨𝐨𝐨𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐨̛𝐢

C𝐚̆𝐧 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚 Cᴏʀᴀʟ 𝟔𝐏𝐍 ᴠɪᴇᴡ ᴄʜɪ́ɴʜ ʙɪᴇ̂̉ɴ 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐤𝐡𝐮 V𝐢𝐧𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐱𝐢̣𝐧 𝐬𝐨̀

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐚̆𝐧:  𝘗𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘋𝘦𝘭𝘶𝘹𝘦 : 𝘗𝘩𝘰̀𝘯𝘨 2𝘕𝘓 𝘤𝘰́ 𝘣𝘰̂̀𝘯 𝘵𝘢̆́𝘮, 𝘩𝘢̣𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘱, 𝘷𝘪𝘦𝘸 𝘣𝘪𝘦̂̉𝘯….

𝘗𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘛𝘸𝘪𝘯: 𝘗𝘩𝘰̀𝘯𝘨 2 𝘨𝘪𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦𝘸 𝘣𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘵𝘪𝘦̂𝘶 𝘤𝘩𝘶𝘢̂̉𝘯 3-4𝘕𝘓….

𝘗𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥𝘢𝘳 : 𝘏𝘢̣𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘦̂𝘶 𝘤𝘩𝘶𝘢̂̉𝘯 𝘥𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 2𝘕𝘓, 𝘷𝘪𝘦𝘸 𝘣𝘪𝘦̂̉𝘯…

𝘛𝘪𝘦̂𝘶 𝘤𝘩𝘶𝘢̂̉𝘯 𝘤𝘢̉ 𝘤𝘢̆𝘯 𝘷𝘪𝘭𝘭𝘢: 15𝘕𝘓 ( 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘵𝘩𝘶 𝘵𝘶̛̀ 𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛́ 16: 200.000đ – 𝘵𝘰̂́𝘪 đ𝘢 20𝘕𝘓 ) 𝘝𝘪𝘭𝘭𝘢 6𝘗𝘕 – 7 𝘨𝘪𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 – 1 đ𝘦̣̂𝘮 𝘱𝘩𝘶̣

 

1 2
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
2 2
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
3b015fd89afc54a20ded28
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
c7be1660d3441d1a445512
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
d50730def5fa3ba462eb21
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
54e5413a841e4a40130f14
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
7174f4ae318affd4a69b5
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
2f9a0f43ca6704395d7626
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
b6de3a04ff20317e68313
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
a4702caae98e27d07e9f2
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
ccb1e668234ced12b45d29
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
d40fd5d010f4deaa87e59
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
dc0041f784d34a8d13c2
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
e0a3a27c6758a906f04910
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
4 1
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
5e4aa50c 30cc 455f 8ff5 b8d66b962c4e
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
3d558e8f4bab85f5dcba4
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
8f72a8ab6d8fa3d1fa9e27
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
76444c9b89bf47e11eae11
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
efbfd4601144df1a865513
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡:

𝘒𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘶𝘦̂ 𝘤𝘢̉ 𝘤𝘢̆𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘤𝘢̆𝘯, 𝘤𝘰́ 𝘣𝘦̂́𝘱 𝘉𝘉𝘘 , 𝘭𝘰𝘢 𝘬𝘦́𝘰 𝘯𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘵𝘳𝘰̛̀𝘪, 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢́𝘺

Đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘩𝘰𝘢̀ 2 𝘤𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶, 𝘴𝘮𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘪𝘷𝘪…

𝘊𝘢́𝘤 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 đ𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘰́ 𝘮𝘢́𝘺 𝘴𝘢̂́𝘺, 𝘴𝘪𝘦̂𝘶 𝘵𝘰̂́𝘤, 𝘸𝘪𝘧𝘪

𝘊𝘢́𝘤 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘊𝘰𝘳𝘢𝘭 đ𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘨𝘢̆́𝘮 𝘷𝘪𝘦𝘸 𝘣𝘪𝘦̂̉𝘯….

𝐕𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐇𝐚̣ 𝐥𝐨𝐧𝐠:

Đ𝘪̣𝘢 𝘤𝘩𝘪̉: 𝘗𝘩𝘶́ 𝘎𝘪𝘢 3-28, 𝘝𝘪𝘯𝘩𝘰𝘮𝘦𝘴 𝘏𝘢̣ 𝘓𝘰𝘯𝘨, 𝘘𝘶𝘢̉𝘯𝘨 𝘕𝘪𝘯𝘩

Đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘷𝘪̣: 20°56’56.6″𝘕 107°04’16.4″𝘌 https://goo.gl/maps/8LgukkTvWZns91VX8

𝘛𝘰𝘢̣ 𝘭𝘢̣𝘤 𝘵𝘢̣𝘪 𝘷𝘪̣ 𝘵𝘳𝘪́ đ𝘢̆́𝘤 đ𝘪̣𝘢 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘰𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘢̉𝘯𝘩 đ𝘢̂́𝘵 𝘷𝘢̀𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘏𝘢̣ 𝘓𝘰𝘯𝘨, 𝘝𝘪𝘯𝘏𝘰𝘮𝘦 𝘝𝘪𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘦̃ 𝘮𝘢𝘯𝘨 đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘢̣𝘯 𝘬𝘺̀ 𝘯𝘨𝘩𝘪̉ 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘵𝘶𝘺𝘦̣̂𝘵 𝘷𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘦̂𝘯 𝘤𝘢̣𝘯𝘩 𝘨𝘪𝘢 đ𝘪̀𝘯𝘩 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘢̂𝘯. 𝘛𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘢́𝘱 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘣𝘪𝘦̂̉𝘯, 𝘵𝘶̛̣𝘢 𝘭𝘶̛𝘯𝘨 𝘷𝘢̀𝘰 𝘯𝘶́𝘪 𝘉𝘢̀𝘪 𝘛𝘩𝘰̛. 𝘕𝘰̣̂𝘪 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘣𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘨𝘰̂̃, 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘩𝘰̛𝘪 𝘩𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘯𝘵𝘢𝘨𝘦 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 Đ𝘦̣𝘱 – Đ𝘰̣̂𝘤 – 𝘓𝘢̣ 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘰́𝘮 𝘣𝘢̣𝘯 𝘵𝘳𝘦̉.

𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘚𝘶𝘯 𝘞𝘰𝘳𝘭𝘥 4 𝘬𝘮

𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘉𝘢̃𝘪 𝘊𝘩𝘢́𝘺 1,2𝘬𝘮

𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘊𝘎𝘝 𝘷𝘢̀ 𝘝𝘪𝘯𝘤𝘰𝘮 0,5𝘬𝘮

𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘣𝘢̉𝘰 𝘵𝘢̀𝘯𝘨 𝘘𝘶𝘢̉𝘯𝘨 𝘕𝘪𝘯𝘩 1𝘬𝘮

𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘰̛̣ 𝘏𝘢̣ 𝘓𝘰𝘯𝘨 0,8𝘬𝘮

𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘣𝘢𝘳 𝘕𝘦𝘸 𝘏𝘢̣ 𝘓𝘰𝘯𝘨 đ𝘢̆̉𝘯𝘨 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘴𝘰̂́ 1 𝘮𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘉𝘢̆́𝘤 1,2𝘬𝘮

𝘟𝘶𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘰́ 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘢̆𝘯 𝘶𝘰̂́𝘯𝘨, 𝘩𝘢̉𝘪 𝘴𝘢̉𝘯 𝘵𝘶̛𝘰̛𝘪 𝘯𝘨𝘰𝘯 𝘨𝘪𝘢́ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘭𝘺́

Đ𝘪 𝘣𝘰̣̂ 𝘷𝘢̀𝘪 𝘣𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘤𝘩𝘢̂𝘯 𝘭𝘢̀ đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘲𝘶𝘢́𝘯 𝘛𝘳𝘢̀ 𝘴𝘶̛̃𝘢 𝘯𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛: 𝘎𝘰𝘯𝘨𝘤𝘩𝘢, 𝘔𝘪𝘢𝘮 𝘔𝘪𝘢𝘮, 𝘕𝘢𝘮 𝘗𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘊𝘰𝘧𝘧𝘦…

 

0b81235ee67a2824716b8
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
3 1
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
8f9b0441c1650f3b56741
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
054a459380b74ee917a619
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
61bd7662b3467d18245722
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
68c33d1af83e36606f2f6
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
80defc073923f77dae3218
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
694a929357b799e9c0a615
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
19709ea85b8c95d2cc9d7
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp
f8c24a188f3c4162182d17
HL004 – Villa 6 phòng ngủ view biển siêu đẹp

Mọi liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết, đặt phòng quý khách liên hệ số điện thoại: 0398.622.301

The Maris

The Maris Hạ Long

Villa 7 phòng ngủ

Villa Bãi Cháy

Villa có bể bơi riêng

Villa Quảng Ninh

Villa Hạ Long

Villa Bãi Cháy

Villa Tuần Châu

Villa có bể bơi

Villa 6 ngủ Hạ Long

Đặt phòng villa Hạ Long

Đặt phòng Lamer Villa

Villa cao cấp Hạ Long

Villa có bể bơi Bãi Cháy

Villa có bể bơi Hạ Long

Villa Vinhome

Vinhome Hạ Long

Trả lời

Contact Me on Zalo
0962.506.122
challenges-icon chat-active-icon